T́m kiếm sản phẩm:
Gioi Thieu Cong nghe - Ky Thuat San Pham San Pham Moi Dat Hang
Nghe Phong Textile Company. Address: An Duong Vuong St, Ward 16, District 8 HCMC, Vietnam. Tel: 84.8  39803265-39807399 - 62606403. Fax: 84.8 38767632
Fleece Blanket

Mă hàng - BLK68-015 0816
Tên hàng:
Polar Fleece Blanket
Thành phần:
2 side Brush - 1 side Anti Pilling 100% Spun Polyester
Kiểu mẫu:
Chenille design (Solid color)
Định lượng:
340 gms/sqm – 1.00 kg/pc
Qui cách: 60 inch x 80 inch

Soft, Comfort, Warm, Lightweight
Washable for Home or Travel


Mă hàng - BLK56-015 0816
Tên hàng:
Polar Fleece Blanket
Thành phần:
2 side Brush - 1 side Anti Pilling 100% Spun Polyester
Kiểu mẫu:
Chenille design (Solid color)
Định lượng:
340 gms/sqm – 665 gms/pc
Qui cách: 50 inch x 60 inch

Soft, Comfort, Warm, Lightweight
Washable for Home or Travel


Mă hàng - BLK45-015 0816
Tên hàng: Polar Fleece Blanket
Thành phần:
2 side Brush - 1 side Anti Pilling 100% Spun Polyester
Kiểu mẫu:
Chenille design (Solid color)
Định lượng:
340 gms/sqm – 480 gms/pc
Qui cách: 42 inch x 52 inch

Soft, Comfort, Warm, Lightweight
Washable for Home or Travel


Mă hàng - LHVM 145 175 230
Tên hàng: Polar Fleece Blanket
Thành phần:
2 side Brush - 1 side Anti Pilling 100% Spun Polyester
Kiểu mẫu:
Camping Design (Solid color)
Định lượng:
230 gms/sqm – 600 gms/pc
Qui cách: 145 cm x 175 cm

Soft, Comfort, Warm, Lightweight
Washable for Home or Travel


Mă hàng - LHM 1620 290
Tên hàng:
Polar Fleece Blanket
Thành phần:
2 side Brush - 1 side Anti Pilling 100% Spun Polyester
Kiểu mẫu:
Normal Design (Solid color)
Định lượng:
290 gms/sqm - 950 gms/pc 
Qui cách:
160 cm x 200 cm

Soft, Comfort, Warm, Lightweight
Washable for Home or Travel.
Mă hàng - CBVM 56 220
Tên hàng:
Normal Fleece Blanket
Thành phần:
2 side Brush 100% Spun Polyester
Kiểu mẫu:
Camping Design (Solid color)
Định lượng:
220 gms/sqm - 420 gms/pc 
Qui cách:
50 inch x 60 inch

Soft, Comfort, Warm, Lightweight
Washable for Home or Travel

Mă hàng - HLM 1822 416
Tên hàng:
Polar Fleece Blanket
Thành phần:
2 side Brush - 1 side Anti Pilling 100% Spun Polyester
Kiểu mẫu:
Normal Design (Solid color)
Định lượng:
370 gms/sqm - 1.60 kg/pc 
Qui cách:
180 cm x 220 cm

Soft, Comfort, Warm, Lightweight
Washable for Home or Travel

Mă hàng - LHVB 56 280
Tên hàng:
Normal Fleece Blanket
Thành phần:
2 side Brush - 1 side Anti Pilling 100% Spun Polyester
Kiểu mẫu:
Camping Design (Solid color)
Định lượng:
280 gms/sqm - 550 gms/pc 
Qui cách:
50 inch x 60 inch

Soft, Comfort, Warm, Lightweight
Washable for Home or Travel


Code No -LHB 1822 280
Tên hàng:
Polar Fleece Blanket
Thành phần:
2 side Brush - 1 side Anti Pilling 100% Spun Polyester
Kiểu mẫu:
Plain design
Định lượng:
280 gms/sqm - 1.10 kg /pc
Qui cách:
180 cm x 220 cm 

Soft, Comfort, Warm, Lightweight
Washable for Home

   
Polar Fleece.Micro Fleece  l  Sherpa Fleece  l Boucle Fleece.
Normal Fleece  l  Fleece  l  Terry.Tricot - Mesh  l  Rip - Spandex
.

Nghe Phong Textile Company
Add: 9C An Duong Vuong St, Ward 16,
District 8, HCMC, Vietnam
Tel: (84.028) 39803265 - 39807399 - 62606403
Fax: (84.028) 38767632
e-mail: detkimnghephong@gmail.com -
nghephong1990@gmail.com
Website: www.nghephong.com
Contact Person : Ms Lam Le Nhi
.

Khanh Phong Textile Company
Add: Hamlet 5, Provincial Highway 10
Duc Hoa Dong Ward, Duc Hoa District
Long An, Vietnam
Tel: (84.0272) 3779219 - 3779218
Email: detkhanhphong@gmail.com
Contact Person : Mr. Lam Hung Quoc

Vietnamese . English
Copyright © 2001- 2016 Nghe Phong Textile Co., Ltd. All rights reserved.